Utworzenie Instytutu miało na celu uczczenie osoby i upamiętnienie dzieła Jana Pawła II oraz ochronę dziedzictwa narodowego, jakie stanowi jego duchowa spuścizna.

Przedmiot działania

Zgodnie z zapisami Statutu przedmiotem działalności Instytutu jest:

  1. gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II;
  2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zebranych materiałów;
  3. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób gwarantujący dostępność dla celów naukowych;
  4. organizowanie badań naukowych;
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej;
  6. prowadzenie studium recepcji nauki Jana Pawła II w Polsce oraz zagranicą w szczególności wśród Polonii;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej nauczanie Ojca Świętego, publikowanie wyników prowadzonych przez Instytut badań, prezentacja opracowań, analiz i studiów nad pontyfikatem Jana Pawła II;
  8. urządzanie wystaw, udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych, zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania.

Finansowanie i podstawa prawna

Działalność Instytutu finansowana jest z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest statut, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz inne ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie publicznych instytucji upowszechniania kultury.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.