Naszą Instytucją kieruje Dyrektor, którego powołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na wniosek Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Odwołanie Dyrektora następuje w tym samym trybie.

Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Instytutu i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza Instytutem Papieża Jana Pawła II oraz reprezentuje Instytut na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor Instytutu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka województwa mazowieckiego w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Instytucie pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy Instytutu Papieża Jana Pawła II winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność Instytutu Papieża Jana Pawła II regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Instytutu, regulaminy i instrukcje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, sierpień 2016 15:37 Administrator